Suomi tutuksi
  • Julkaisija
  • Promentor Solutions Oy

Suomi tutuksi


Suomi tutuksi -verkkokurssin lähtökohtana ovat aikuisen ja nuoren maahanmuuttajan uuden kielen tavallisimmat ilmaisutarpeet. Opiskelija oppii esittelemään itsensä ja kertomaan omasta taustastaan, perheestään ja kodistaan. Hän oppii myös esimerkiksi asiointifraaseja ja ostossanastoa, kertomaan, mitä aikoo tehdä sekä sopimaan tapaamisesta toisen henkilön kanssa. Kurssin lähtökohtana on aikuisen maahanmuuttajan uuden kielen tavalliset ilmaisutarpeet, ja oppimateriaali, sanasto ja rakenteet on valittu sen mukaisesti. Kielitaidon osa-alueista harjoitetaan ymmärtämistaitoja (luetun- ja kuullun ymmärtäminen). Kurssilla harjoitellaan teknisten mahdollisuuksien myötä myös puhumista ja ääntämistä. Sanastotehtäviä on paljon. Kielioppia otetaan esille tarpeen mukaan ja siihen liitetään harjoituksia. Kielioppia ei aseteta etusijalle, mutta se tuodaan esiin, jotta opiskelijat ymmärtävät suomen kielelle luonteenomaiset piirteet, kuten nominien sijapäätteet.

  • Taitotaso: Alkeiskurssi, lähtötaso A1.1, tavoitetaso A2
  • Soveltuvuus: alakoulu, yläkoulu, lukio ja ammatillinen
  • Kurssin laajuus: n. 60 h
  • Tukikieli: suomi

Suomi tutuksi -kurssin tavoitteena on jokapäiväisen sanaston kehittäminen, arkipäivän tilanteisiin osallistuminen ja kielitaito taitotasolla A2. Huom. Opiskelijan tulee osata lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään sekä suomen kielellä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään rutiininomaisissa tilanteissa, jotka edellyttävät tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista sekä pystyy myös kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. Hän ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin ja kaikkein keskeisimpään häntä itseään, perhettään ja asuinpaikkaansa koskevaan tietoon. Verkkokurssi toimii hyvin myös lähiopetuksen tukena.

Verkossa voi opiskella omalla ajalla omaan tahtiin, kuunnella tekstit ja tehdä harjoitukset moneen kertaan. Kurssia käytetään Promentor Webissä ja hyödynnetään sen kaikkia oppimista tukevia ominaisuuksia. Promentor Web on pilvipalvelu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Promentor Winkkaaja (TM) auttaa ja ohjaa oppilasta oikeaan suuntaan harjoitustehtävissä. Winkkaaja antaa tarkkoja vihjeitä siitä, missä kohtaa tehtävää on korjattavaa. Oppilas joutuu kuitenkin itse ratkaisemaan, miten hän korjaa vastaustaan.

Promentor Web -kielikurssit sisältävät runsaasti kuuntelumateriaalia ja -tehtäviä. Kielistudion avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitella kuullun ymmärtämistä ja ääntämistä, mikä tehostaa kielen opiskelua. Puhetaitonsa edistymistä voi seurata äänittämällä omaa puhetta ja vertaamalla sitä syntyperäisen kielenkäyttäjän puheeseen.