Alfa saksa 7-9, (SA)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa saksa 7-9, (SA)


Alfa saksa 7-9 on erittäin laaja A- ja B-kieliin soveltuva oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa aihekohtaiseen, noin 50 aihepiiriä käsittävän sanaston opiskeluun kontekstilauseiden yhteydessä, kielen rakenteiden monipuoliseen osaamiseen, teksteihin sekä epäsäännöllisten verbien opetteluun. Teksti- ja teoriamateriaalin lisäksi on tuhansia vuorovaikutteisia harjoituksia. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia ja hyödyntää sisältöä eriyttämisessä. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa saksa7-9, (SA)

Materiaali rakentuu viidestä kokonaisuudesta: Kieliopin säännöt ja esimerkit, Kieliopin perusharjoitukset, Sanastoharjoitukset, Tekstit sekä Epäsäännölliset verbit. Sanasto- ja kielioppimateriaalista on helppo poimia sopivia tekstejä, teorioita tai tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi. Tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

Kieliopin säännöt ja esimerkit

Säännöt ja esimerkit kattavat koko kieliopin, yhteensä noin 385 pykälää. Sisältö jakautuu seuraaviin aihealueisiin: Äänteet ja kirjaimet, Oikeinkirjoitus, Substantiivit, Verbit, Pronominit, Adjektiivit, Adverbit, Lukusanat, Kieltosanat, Myöntösanat, Prepositiot, Konjuktiot, Sanajärjestys, Sananmuodostus sekä Partikkelit. Säännöistä ja niiden soveltamisesta on runsaasti kuunneltavia esimerkkejä poikkeuksineen.

Kieliopin perusharjoitukset

Harjoitusten pääsisältöjako on sama kuin säännöissä ja esimerkeissäkin. Osa harjoituksista on passiivisia tunnistamistason harjoituksia ja osa aktiivisia tuottamista edellyttäviä. Harjoitustehtävien määrät osa-alueittain ovat: Äänteet ja kirjaimet 3, Oikeinkirjoitus 1, Substantiivit 67, Verbit 167, Pronominit 51, Adjektiivit 32, Adverbit 21, Lukusanat 17, Myöntö- ja kieltosanat 11, Prepositiot 29, Konjuktiot 21, Sanajärjestys 22 sekä Partikkelit 4. Lisäksi lopussa on 22 laaja-alaisempaa kielioppikoostetta.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 50 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, Terveys ja hyvinvointi, Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys, Kulttuuri, viestintä ja tiedotusvälineet, Yhteinen maailma ja kansainvälisyys sekä Sanaluokat ja käsitteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 200 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisten verbien osiossa opetellaan kaikki kolme taivutusmuotoa. Verbit on jaettu yhdeksään ryhmään sanojen yleisyyden mukaan. Eri taivutusmuotoja opiskellaan aluksi muoto kerrallaan ja lopuksi kaikkia muotoja koosteena.