Alfa saksa 5-6, (SA)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa saksa 5-6, (SA)


Alfa saksa 5-6 on laaja A2-kieleen soveltuva oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa aihekohtaiseen sanaston harjoitteluun, kielioppiin, teksteihin sekä epäsäännöllisten verbien opetteluun koko alakoulun tarpeisiin. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia muun materiaalin tueksi. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa saksa 5-6, (SA)

Laaja saksan materiaali sopii hyvin myös vieraan A2-kielen opetukseen. Pääosa materiaalista koostuu sanastoharjoituksista ja kielioppimateriaalista, joista on helppo poimia sopia tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi ja tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen pohjana sekä eriyttämisessä. Myös epäsäännöllisten verbien opetteluun on oma osionsa. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 40 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Henkilösanat ja perhe, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta, Terveys ja hyvinvointi, Luonto ja ympäristö, Kulttuuri, viestintä ja tietotekniikka, Yhteinen maailma sekä Käsitteet.

Kielioppia

Kielioppi koostuu kahdesta osiosta, eli säännöistä ja esimerkeistä sekä kielioppiharjoituksista. Sääntöjen ja esimerkkien avulla on mahdollista käydä ensin yhdessä asiat läpi ja harjoituksia voi tehdä sitten itsenäisesti. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Pääsisältöalueet ovat: Äänteet ja kirjaimet, Substantiivit, Verbit, Pronominit, Adjektiivit, Adverbit, Lukusanat, Prepositiot, Konjuktiot, Partikkelit, sekä kieliopin koosteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 60 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisten verbien osiossa opetellaan yleisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- ja imperfektimuodot. Verbit on jaettu viiteen ryhmään ja jokaisen lopussa on lisänä myös haluttaessa mahdollisuus opetella kolmas muoto ja harjoitella kaikkien muotoja koosteen avulla.