Alfa ruotsi lukio, (RU)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa ruotsi lukio, (RU)


Alfa ruotsi lukio on erittäin laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa aihekohtaiseen, noin 50 aihepiiriä käsittävän sanaston opiskeluun kontekstilauseiden yhteydessä, kielen rakenteiden monipuoliseen osaamiseen, teksteihin sekä epäsäännöllisten verbien opetteluun. Teksti- ja teoriamateriaalin lisäksi on tuhansia vuorovaikutteisia harjoituksia. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia ja hyödyntää sisältöä eriyttämisessä. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa ruotsi lukio, (RU)

Materiaali rakentuu kuudesta kokonaisuudesta: Kieliopin säännöt ja esimerkit, Kieliopin harjoitukset, Sanastoharjoitukset, Tekstit, Epäsäännölliset verbit sekä Abi-Preppi. Sanasto- ja kielioppimateriaalista on helppo poimia sopivia tekstejä, teorioita tai tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi. Tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

Kieliopin säännöt ja esimerkit

Säännöt ja esimerkit kattavat koko kieliopin, yhteensä noin 320 pykälää. Sisältö jakautuu seuraaviin aihealueisiin: Verbit, Substantiivit, Adjektiivit, Lukusanat, Pronominit, Adverbit, Prepositiot, Konjuktiot, Sanajärjestys sekä Sananjohto-oppi. Säännöistä ja niiden soveltamisesta on runsaasti kuunneltavia esimerkkejä poikkeuksineen.

Kieliopin harjoitukset

Harjoitusten pääsisältöjako on sama kuin säännöissä ja esimerkeissäkin. Osa harjoituksista on passiivisia tunnistamistason harjoituksia ja osa aktiivisia tuottamista edellyttäviä. Harjoitustehtävien määrät osa-alueittain ovat: Verbit 185, Substantiivit 76, Adjektiivit 71, Lukusanat 15, Pronominit 67, Adverbit 29, Prepositiot 27, Konjuktiot 9, Sanajärjestys 29 sekä Sananjohto-oppi 11. Lisäksi lopussa on 69 laaja-alaisempaa kielioppikoostetta.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 50 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, Terveys ja hyvinvointi, Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys, Kulttuuri, viestintä ja tiedotusvälineet, Yhteinen maailma ja kansainvälisyys sekä Sanaluokat ja käsitteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 145 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisten verbien osiossa opetellaan kaikki kolme taivutusmuotoa. Verbit on jaettu 11 ryhmään sanojen yleisyyden mukaan. Eri taivutusmuotoja opiskellaan aluksi muoto kerrallaan ja lopuksi kaikkia muotoja koosteena.

Abi-Preppi

Vaativammat lisämateriaalit sisältävät 5 laajempaa luetun ymmärtämisharjoitusta, 5 kuullun ymmärtämisharjoitusta sekä 5 rakenneharjoitusta. Vaativuustaso on ylioppilastasoa, eli harjoitukset ovat sopivia ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.