Alfa ranska lukio, (RA)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa ranska lukio, (RA)


Alfa ranska lukio on erittäin laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa aihekohtaiseen, noin 50 aihepiiriä käsittävän sanaston opiskeluun kontekstilauseiden yhteydessä, kielen rakenteiden monipuoliseen osaamiseen ja teksteihin. Teksti- ja teoriamateriaalin lisäksi on tuhansia vuorovaikutteisia harjoituksia. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia ja hyödyntää sisältöä eriyttämisessä. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa ranska lukio, (RA)

Materiaali rakentuu viidestä kokonaisuudesta: Kieliopin säännöt ja esimerkit, Kieliopin harjoitukset, Sanastoharjoitukset, Tekstit, sekä Abi-Preppi. Sanasto- ja kielioppimateriaalista on helppo poimia sopivia tekstejä, teorioita tai tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi. Tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

Kieliopin säännöt ja esimerkit

Säännöt ja esimerkit kattavat koko kieliopin, yhteensä noin 385 pykälää. Sisältö jakautuu seuraaviin aihealueisiin: Äänteet ja kirjaimet, Oikeinkirjoitus, Substantiivit, Verbit, Pronominit, Adjektiivit, Adverbit, Lukusanat, Kieltosanat, Myöntösanat, Prepositiot, Konjuktiot, Sanajärjestys, Sananmuodostus sekä Partikkelit. Säännöistä ja niiden soveltamisesta on runsaasti kuunneltavia esimerkkejä poikkeuksineen.

Kieliopin harjoitukset

Harjoitusten pääsisältöjako on lähes sama kuin säännöissä ja esimerkeissäkin. Osa harjoituksista on passiivisia tunnistamistason harjoituksia ja osa aktiivisia tuottamista edellyttäviä. Harjoitustehtävien määrät osa-alueittain ovat: Substantiivit 64, Adjektiivit 32, Adverbit 29, Pronominit 112, Verbit 221, Sanajärjestys 32, Prepositiot 43, Konjuktiot 5 sekä Lukusanat 15. Lisäksi lopussa on 51 laaja-alaisempaa kielioppikoostetta.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 50 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, Terveys ja hyvinvointi, Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys, Kulttuuri, viestintä ja tiedotusvälineet, Yhteinen maailma ja kansainvälisyys sekä Sanaluokat ja käsitteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 225 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.

Abi-Preppi

Vaativammat lisämateriaalit sisältävät 5 laajempaa luetun ymmärtämisharjoitusta, 5 kuullun ymmärtämisharjoitusta sekä 5 rakenneharjoitusta. Vaativuustaso on ylioppilastasoa.