Alfa englanti 3-6, (EN)
  • Julkaisija
  • Alfasoft / Opinaika

Alfa englanti 3-6, (EN)


Alfa englanti 3-6 on erittäin laaja oppimateriaalikokonaisuus, joka sisältää omat osionsa yleiskieleen, aihekohtaiseen sanaston harjoitteluun, kielioppiin, teksteihin sekä epäsäännöllisten verbien opetteluun koko alakoulun tarpeisiin. Monipuolinen materiaali antaa opettajalle mahdollisuuden koostaa sopivia opintokokonaisuuksia ja hyödyntää sisältöä eriyttämisessä. Materiaalin avulla on mahdollista toteuttaa oppikirjaton opetus. Selainpohjainen ja sopii erilaisille päätelaitteille.

Alfa englanti 3-6, (EN)

Laaja englannin materiaali sopii hyvin myös 2-luokalla alkavaan englannin opetukseen. Perusmateriaali rakentuu On The Thames -kokonaisuudesta, jossa on neljä kuuden jakson yleiskieleen keskittyvää monipuolista osiota. Sanasto- ja kielioppimateriaalista on helppo poimia sopia tehtäviä kulloinkin opetettavan aiheen tueksi ja tekstejä voi hyödyntää monella tavalla, esim. kuullun ymmärtämisen tai luetun ymmärtämisen pohjana sekä eriyttämisessä. Koko materiaali käsittää tuhansia harjoituksia ja kymmeniä tuhansia tehtäväkohtia.

On The Thames

Materiaali käsittää neljään yhden vuosiluokan kokonaisuuteen jaettuna 24 jaksoa, joissa on yhteensä 360 yleiskielen harjoitusta. Harjoitusten sisältö ja tyyppi vaihtelee opetettavan teeman mukaan.

Sanastoharjoituksia

Sanastoharjoitukset on jaettu sanojen aihepiirin mukaan. Kaikille sanoille on myös esimerkkilause sanan käytöstä jossain kontekstissa. Pääaihepiirejä on yhdeksän ja ne jakaantuvat vielä noin 40 ala-aihepiiriin. Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta, Terveys ja hyvinvointi, Luonto ja ympäristö, Kulttuuri, viestintä ja tietotekniikka, Maita ja paikkoja sekä Sanaluokat ja käsitteet.

Kielioppia

Kielioppi koostuu kahdesta osiosta, eli säännöistä ja esimerkeistä sekä kielioppiharjoituksista. Sääntöjen ja esimerkkien avulla on mahdollista käydä ensin yhdessä asiat läpi ja harjoituksia voi tehdä sitten itsenäisesti. Runsas harjoitusten määrä mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen luomisen ja eriyttäminen on helppoa molempiin suuntiin. Pääsisältöalueet ovat: Verbit, Substantiivit, Pronominit, Adjektiivit, Adverbit, Lukusanat, Prepositiot, Lauseoppi ja sanajärjestys, Sananjohto-oppi sekä kieliopin koosteet.

Tekstit

Tekstiosiossa on noin 50 tekstiä, joihin kuhunkin on upotettu tavallista enempi jotain tiettyä kielioppiasiaa. Tekstejä voi käydä yhdessä läpi ja hyödyntää esim. keskustelun pohjana kuullun tai luetun ymmärtämisen harjoittelussa.

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisten verbien osiossa opetellaan yleisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- ja imperfektimuodot. Verbit on jaettu viiteen ryhmään ja jokaisen lopussa on lisänä myös haluttaessa mahdollisuus opetella kolmas muoto ja harjoitella kaikkien muotoja koosteen avulla.